Nedsivningsanlæg

 • Tryknedsivning
 • NedsivningGravitation

De steder, hvor jordbundsforholdene tillader det, er nedsivningsanlæg et naturligt alternativ til minirens

I områder, hvor der ikke er tilslutning til offentlig kloak - typisk ude på landet med små bysamfund, spredt bebyggelse, sommerhuse og andre tyndt beboede områder - skal spildevandet fra boliger håndteres på anden vis jfr. spildevandsbekendtgørelsen. Rensning af husholdningsspildevandet skal da foregå på anden vis, hvor benyttelse af nedsivningsanlæg er én af de godkendte renseløsninger - hvis jordbundsforhold, afstand til drikkevandsboring mv. tillader det (se "Generelt om nedsivning" nedenfor).

Sådan fungerer et nedsivningsanlæg

Et nedsivningsanlæg er i princippet blot afledning af spildevandet til naturlig rensning i jorden. Er jordbundsforholdene i orden, sker nedbrydning af mikroorganismer helt naturligt; fosfater bindes i en vis udstrækning til jordpartiklerne og miljøfremmede stoffer nedbrydes i en vis udstrækning også, da der er tale om nedbrydninger under iltrige forhold.

Selve spildevandet føres til nedsivningsanlægget via 2 parallelt løbende sivestrenge efter at have passeret en bundfældningstank, hvor fysiske par-tikler sorteres fra. En sådan bundfældningstank skal tømmes efter behov - minimum 1 gang årligt. Efter bundfældningstanken fordeles spildevandet til sivestrengene enten via en fordelerbrønd - hvis der er tale om et gravitationsanlæg - eller via pumpebrønd ved tryknedsivningsanlæg.

Hvornår må der nedsives?

Det er myndighederne (den pågældende kommune), der må udstede spildevandstilladelser.

Dette sker iht. Miljøministeriets bekendtgørelse BEK 1448 af 11.12.2007 om spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelsesloven kap. 3/4 af 25.04.94 om afledning af spildevand i jord.

Renseklasser efter spildevandsbekendtgørelsen

Stofreduktionskrav til forskellige renseklasser:       

Renseklasse

   B15 Total 

   Fosfor 

   Nitrifikation 

 SOP

   95%

   90%

   90%

 SO

   95%

 

   90%

 OP

   90%

   90%

 

 O

   90%

 

 

SOP :   Skærpet krav til reduktion af organisk stof og fosfor samt nitrifikation
SO   :   Skærpet krav til reduktion af organisk stof samt nitrifikation
OP   :   Reduktion af organisk stof og fosfor
O     :   Reduktion af organisk stof

Påbud om rensning efter alle 4 renseklasser kan opfyldes ved etablering af nedsivningsanlæg.

Generelt om nedsivningsanlæg:

 • Skal etableres iht. DS 440. Desuden henviser vi til Miljøstyrelsens vejledning for nedsivningsanlæg op til 30 PE
 • Kræver tilladelse fra kommune
 • Der skal foretages jordbundsundersøgelse

Minimumsafstande for nedsivningsanlæg:

 • 2½ meter fra grundvandsspejl til bund af rørgrav/sivegrøft - og mindst 1 meter over højeste grundvandsstand,
  målt fra bunden af sivegrøften
 • 300 mteter til nærmeste vandindvindingsanlæg, hvortil der stilles krav om drikkevandskvalitet*
 • 150 meter til nærmeste vandindvindingsanlæg, hvortil der ikke stilles krav om drikkevandskvalitet*
 • 50 meter til nærmeste nedsivningsanlæg
 • 25 meter til nærmeste vandløb, sø, hav, grøfter og drænledninger
 • 5 meter til skel for bygninger med beboelse

*) Afstanden fra nedsivningsarealet og til vandforsyninger, hvortil der stilles krav om drikkevandskvalitet og har til formål at forsyne mindre end 10 ejendomme - samt vandingsanlæg hvortil der ikke stilles krav om drikkevandskvalitet - kan nedsættes til 75 meter, når de hydrogeologiske forhold sandsynliggør, at nedsivninge kan ske uden risiko for forurening af vandindvindingsanlæget.

Luk