Biologisk renseanlæg

Renseanlæg og andre spildevandsløsninger

Biologiske renseanlæg

Biologiske spildevandsanlæg - ved høje krav til sundhed og miljø

Uponor Infras løsninger til separate afløbssystemer bruges til huse og ejendomme, der ikke er tilsluttet det kommunale kloaksystem. Det gælder i første omgang mindre huse og fritidsområder samt bebyggelser i landsbyer.

Det grundlæggende princip bag et nedsivningsanlæg er, at spildevandet fra ejendommen føres til en bundfældningstank, hvor slammet sedimenteres, og hvorfra vandet ledes videre til efterfølgende rensning. Spildevandet siver ned igennem det eksisterende eller opbyggede jordlag og renses derved på naturlig vis.

Hvis de lokale forhold gør, at nedsivningsprincippet ikke kan anvendes, kan man installere et minirensningsanlæg, som kan placeres alle steder, fordi det kun udleder renset spildevand, som må udledes i vandløb, søer, åer, grøfter og markdræn.

Vidste du, at du kan få håndværkerfradrag?

Staten tilbyder håndværkerfradrag for installation af bl.a. minirenseanlæg.

Læs mere om håndværkerfradrag til installation af WehoMini

Hvilket renseanlæg skal du vælge?

WehoMini - 1 til 10 husstande

WehoMini - beregnet til den enkelte familie og op til 10 husstande

WehoMini - det lille renseanlæg med den store effekt

Når det drejer sig om renseløsninger for den private husejer, findes der ingen bedre løsning end det lille, kompakte minirenseanlæg, WehoMini.

WehoMini er konstrueret til at rense spildevand fra almindelige husstande – dvs. vand fra opvask, bad, toilet mv. – og det gør WehoMini så godt, at det rensede spildevand har en kvalitet, der er langt finere end myndighedernes krav. Faktisk er kvaliteten af det rensede spildevand så fin, at det uden problemer kan ledes direkte til recipient (vandløb, søer, åbent vand og lignende).

Dimensionering

WehoMini 5PE er konstrueret til at behandle det daglige spildevand fra 5 personer – eller med andre ord en max. hydraulisk belastning på 750 liter/døgn. Dette er dog med et gennemsnitsforbrug – det er naturligvis taget høde for spidsbelastninger som ved fester, overnattende gæster i kortere perioder etc.

Et renseanlæg til en husstand må aldrig dimensioneres mindre end 5PE, selvom en ejendom bebos af færre personer. Baggrunden er, at der på et senere tidspunkt kan flytte flere personer til, hvorved renseanlægget vil have for lille kapacitet. Det er et standardkrav fra myndighedernes side.

WehoMini fås i følgende anlægsstørrelser:

  5PE    (enfamiliebolig)
10PE    (2 husstande)
15PE    (3-4 husstande)
20PE    (5-7 husstande)
30PE    (8-10 husstande)

Flere ejendomme kan godt slå sig sammen om et WehoMini renseanlæg. Dette er klart en fordel for den enkelte, da det nedsætter de løbende driftsomkostninger betydeligt – især set i forhold til de almindelige vandafledningsafgifter.

I forbindelse med rensekvalitet/rensekrav omtales forskellige begreber:

O = Organisk rensning
OP = Organisk rensning med fosforfjernelse
SO = Skærpet organisk rensning
SOP = Skærpet organisk rensning med fosforfjernelse

Alle WehoMini renseanlæg fås som SO eller SOP, hvilket samtidig opfylder kravene til O og OP anlæg.

Rensekrav fra kommunen

Det er den enkelte kommune, der afgør de aktuelle rensekrav fra et anlæg. Dette afhænger bl.a. af hvor følsom natur, der er.

Typegodkendelse

I forbindelse med typegodkendelse er der angivet en række grænseværdier for forekomst af skadelige/sundhedsfarlige partikler i spildevandet, som skal være opfyldt, før spildevandet ledes ud i naturen.

Myndighedernes krav

Alle WehoMini renseanlæg (5-30PE) er konstruerede til at rense almindeligt husspildevand jf. vores Typegodkendelse TGM. 2009-006 og alle vores bundfældningstanke er CE-mærkede.

Iht. typegodkendelsen udtages der prøver en gang årligt fra alle installerede anlæg rundt om i landet. Disse prøver omfatter indløb og udløb for de enkelte anlæg, og prøverne analyserer vi på vores eget laboratorium i Middelfart.

Prøverne analyseres efter følgende målemetoder:

Måling gældende     Myndighedernes
for anlæg 5-30PE:    krav til udløb


Max. værdi:                 COD:<75 mg/l
Max. værdi:                 NH4:<5 mg/l
Max. værdi:                 P.tot.:<1,5 mg/l
 

COD:
            

Chemical Oxygen Demand udtryk for iltforbruget i
spildevandet
NH4:  
Ammonium/ammoniak
P.tot.:     Fosfor

Det er sikkerheden for den høje rensekvalitet, der gør, at man risikofrit kan udlede det rensede spildevand i naturen.

Egen serviceafdeling

I forbindelse med at overholde de lovpligtige, årlige driftseftersyn, hvor funktionen og rensekvaliteten for det enkelte renseanlæg kontrolleres, har Uponor egen serviceafdeling, som alene tager sig af driftskontrol, indsamling af spildevandsprøver og udbedre ad-hoc problemer mv. der eventuelt måtte opstå.

A2852EB4754D4E13A6591ABBF7B27E83

Uponor Tanke Nedsivning og Minirens

Prisliste Januar 2020

PDF 666.13kB
3EF066BE1ECE4ABAB9915E8D810E61E6

Uponor WehoMini Driftsvejledning 5PE

Driftsvejledning WehoMini

PDF 1.67MB
5EAB924DA72B450F9A410E65678A776B

Uponor WehoMini Installationsvejledning 5PE

Installationsvejledning WehoMini

PDF 1.97MB
EF716CB930B6408F8A5305B72A1BCCFE

Uponor Rensningsanlæg

WehoMini 5PE & WehoPuts 10-30PE

PDF 16.25MB
WehoPuts - mere end 10 husstande

WehoPuts - for 31 til 1200 PE

Et fælles WehoPuts-minirensningsanlæg er beregnet til at blive brugt af flere ejendomme til rensning af afløbsvand året rundt. Et fælles rensningsanlæg er en velegnet løsning i tætbebyggede boligområder eller i små byer bestående af nogle huse.

Fordelen ved et fælles rensningsanlæg er, at udsvingene i belastningen udjævnes. Rent praktisk for brugerne kan anlægget sammenlignes med det kommunale afløb. Systemet kontrolleres og overvåges som regel af en fagmand. Anskaffelses-, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger pr. ejendom er mere fordelagtige end for separate anlæg.

WehoPuts er et biologisk/kemisk aktivslam renseanlæg til rensning af normalt husspildevand. Alt spildevand ledes til renseanlægget uden forbehandling - dvs. det er ikke nødvendigt med en bundfældningstank.

Når det gælder brugervenlighed, kan systemet sammenlignes med et kommunalt spildevandsrensningssystem. Rensningsresultatet er fortræffeligt takket være systemets høje driftssikkerhed og den avancerede rensningsproces. Det rensede spildevand kan ledes direkte til recipient uden risiko for naturen.

Én samlet enhed
Et WehoPuts anlæg leveres og installeres som én samlet enhed*, hvor kun indløbs- og udløbsrør skal eftermonteres. Det gør etableringsarbejdet forholdsvis enkelt, da der kun skal foretages én udgravning.

Trods sin størrelse (set i forhold til WehoMini) vejer et WehoPuts anlæg ikke mere end at en almindelig gravko og løftestropper kan klare opgaven.

*) Gælder for anlæg op til 300 PE

Sikkerhed
Hele rensningsprocessen styres af og overvåges ved hjælp af den indbyggede PLC-styring. Anlægget er ligeledes udstyret med GSM-fjernovervågning, som sikrer at den driftsansvarlige bliver varskoet via SMS i tilfælde af eventuelle driftsforstyrrelser eller uregelmæssigheder på anlægget. Hele rensningsprocessen styres af og overvåges ved hjælp af den indbyggede PLC-styring. Anlægget er ligeledes udstyret med GSM-fjernovervågning, som sikrer at den driftsansvarlige bliver varskoet via SMS i tilfælde af eventuelle driftsforstyrrelser eller uregelmæssigheder på anlægget.

EF716CB930B6408F8A5305B72A1BCCFE

Uponor Rensningsanlæg

WehoMini 5PE & WehoPuts 10-30PE

PDF 16.25MB
A2852EB4754D4E13A6591ABBF7B27E83

Uponor Tanke Nedsivning og Minirens

Prisliste Januar 2020

PDF 666.13kB
Serviceaftale

Serviceaftale

Egen serviceafdeling til det årlige, lovpligtige driftseftersyn

Ifølge loven skal et biologisk minirenseanlæg tilses af en autoriseret tekniker minimum en gang om året. Dette for at sikre, at hver enkelt anlæg til stadighed renser spildevandet optimalt. Det er en af betingelserne for at bruge betegnelsen Typegodkendt, at udbyderen også tilbyder denne kontrolordning.

WehoMini er typegodkendt og Uponor Infra har en god og anerkendt serviceafdeling.

BEMÆRK: Ordningen træder først i kraft, når Uponor Infra har modtaget de nødvendige dokumenter retur
i underskrevet stand. Disse dokumenter vedlægges alle nye anlæg til installering sammen med frankeret svarkuvert.

Om Uponor Infra Service:

Uponor Infra A/S er et meget sundt og veldrevet firma. Vi har en særdeles velfungerende kontrol- og serviceafdeling med uddannet personale, der til hver en tid sørger for, at vi lever op til vores forpligtelser. Samtidig rykker vi også ud indenfor 24 timer (søn- og helligdage undtaget), hvis du af den ene eller anden grund skulle opleve et driftstop eller andre uforudsete problemer med dit anlæg.

Når du anskaffer et WehoMini renseanlæg, er du derfor sikker på at få god og kompetent service med i købet - også i fremtiden.

Du kan kontakte serviceafdelingen direkte på 46 43 46 47.

0E381D231A18480FB95C8A9CE62AF944

Serviceaftale - Aftale om lovpligtigt kontroleftersyn

Serviceaftale WehoMini minirenseanlæg

PDF 548.49kB
733BEAA3E7AB4A6C9C98B243568AD4AB

Serviceaftale - Aftale om lovpligtigt kontroleftersyn

Serviceaftale WehoPuts minirenseanlæg

PDF 548.13kB