U@home

Licensaftale for slutbruger (EULA)

Uponor Smatrix App - slutbrugerlicensaftale (EULA)

SLUTBRUGERLICENSAFTALE (“SLUTBRUGERLICENSAFTALE”)
Gyldig fra: 1. december 2016.

Denne slutbrugerlicensaftale (“Slutbrugerlicensaftale”) udgør en aftale mellem brugeren af Appen (“Brugeren”) og Uponor Corporation (“Uponor”) og er udelukkende indgået mellem Brugeren og Uponor (og altså ikke med nogen anden part, f.eks. appbutikudbyderen, som defineret nedenfor). For at kunne bruge programmet skal brugeren som minimum være 17 år. 

For så vidt angår denne Slutbrugerlicensaftales formål, betyder “App” mobilappen “Uponor Pro”, som er beregnet til at blive brugt i embedsmæssigt medfør af fagfolk inden for bygge- og anlægsbranchen. Appen leveres som et softwareprogram til mobilenheder og gøres tilgængeligt af Uponor via en tredjeparts eller flere tredjeparters appbutiktjeneste(r), sådan som Uponor til enhver tid fastlægger det.
Når Brugeren downloader Appen, f.eks. via en appbutik, der stilles til rådighed af enten Apple, Google eller Microsoft (“Appbutikudbyderen”), eller installerer eller bruger Appen, accepterer Brugeren samtidig vilkårene i denne Slutbrugerlicensaftale og Uponors fortrolighedserklæring (som kan læses her: ●). Hvis Brugeren ikke accepterer disse vilkår, må Brugeren ikke installere eller bruge Appen. 

APPEN SÆLGES IKKE TIL BRUGEREN, MEN GIVES PÅ LICENS. BRUGERENS ANVENDELSE AF APPEN ER UNDERLAGT DE VILKÅR OG BETINGELSER, DER ER ANGIVET I DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE. NÅR BRUGEREN INSTALLERER, BRUGER ELLER FÅR ADGANG TIL APPEN, ACCEPTERER BRUGEREN SAMTIDIG VILKÅRENE I DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE.

Hvem vi er

Appen leveres af Uponor Corporation, som er et selskab, der er registreret i Finland (EU-momsnummer FI01487316) og underlagt de finske love, og hvis registrerede adresse er Äyritie 20, FI-01510 Vantaa, Finland. 
Uponor kan kontaktes ved brug af de kontaktoplysninger, der er angivet her.  
 
Program

Appen kan downloades til Brugerens mobilenhed fra en appbutik, der stilles til rådighed af den aktuelle Appbutikudbyder. Der kan gælde separate vilkår og betingelser for at anvende en sådan app store, og brugeren skal overholde app store-udbyderens gældende vilkår.  
Brugeren af Appen skal have internetforbindelse, og Brugerens udstyr skal leve op til de tekniske krav, der er angivet i beskrivelsen af Appen i den aktuelle appbutik.  Uponor garanterer ikke, at der er adgang til Appen via alle mobilenheder eller fra alle geografiske steder. 
BRUGEREN ER ENEANSVARLIG FOR EVENTUELLE OMKOSTNINGER, DER MÅTTE VÆRE FORBUNDET MED AT FÅ ADGANG TIL APPEN FRA BRUGERENS ENHED. 

Licens, immaterielle ejendomsrettigheder

Uponor og dennes associerede selskaber og tredjepartslicensgivere (alt efter hvad der måtte være relevant) er indehavere af alle ejendomsrettigheder til Appen og eventuel software, der bruges med henblik på at stille den til rådighed. Alle ophavsrettigheder og andre immaterielle ejendomsrettigheder til samtlige oplysninger og alt materiale i Appen tilhører Uponor og dennes associerede selskaber eller tredjepartslicensgivere. “Uponor” og/eller “Uponor Pro” er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Uponor Corporation eller et selskab i koncernen. 
I henhold til denne Slutbrugerlicensaftale giver Uponor hermed Brugeren en ikke-eksklusiv, begrænset og personlig licens, som ikke kan overdrages eller viderelicenseres, til at installere, vise og bruge Appen på mobilenheder alene med henblik på personlig brug i embedsmæssigt medfør i overensstemmelse med denne Slutbrugerlicensaftale. Brugeren accepterer ikke at underlicensere, sælge, distribuere, kopiere, reproducere, leje, lease, overføre, overdrage, ændre, offentliggøre, dekompilere eller på anden måde kommercielt udnytte programmet eller dele heraf. 
Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt gives til brugerne i denne EULA (END USER LICENSE AGREEMENT), er eksklusivt forbeholdt af Uponor. Uponor kan frit bruge og udnytte ideer eller kommentarer, der gives af programmets brugere, uden gebyrer, sådan som Uponor måtte finde det passende. 

Ingen garantier
UANSET HVAD DER MÅTTE VÆRE FASTLAGT, OG I DET FULDE OMFANG GÆLDENDE LOV TILLADER DET, LEVERES APPEN “I FORHÅNDENVÆRENDE TILSTAND” MED EVENTUELLE FEJL OG UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI OG UDEN FORSIKRINGER ELLER GARANTIER AF NOGEN ART MED HENSYN TIL YDELSE, OG ANVENDELSE SKER PÅ BRUGERENS EGEN RISIKO. HELE RISIKOEN FOR TILFREDSSTILLENDE KVALITET OG YDELSE LIGGER HOS BRUGEREN. UPONOR GIVER INGEN OG FRASKRIVER SIG HERMED ALLE UDTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅEDE ELLER LOVFÆSTEDE GARANTIER, HERIBLANDT UNDERFORSTÅEDE GARANTIER VEDRØRENDE TILSTAND, BRUG UDEN AFBRYDELSE, NØJAGTIGHED AF DATA (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, PLACERINGSDATA), SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEPARTS RETTIGHEDER. UPONOR GARANTERER IKKE, AT BRUGERENS ANVENDELSE AF APPEN FINDER STED UDEN FORSTYRRELSER, AT APPEN LEVER OP TIL BRUGERENS KRAV, AT BETJENINGEN AF APPEN FINDER STED UDEN AFBRYDELSER ELLER FEJL, AT APPEN FUNGERER SAMMEN MED ELLER ER KOMPATIBEL MED EVENTUELLE ANDRE TJENESTER, ELLER AT FEJL I APPEN RETTES. INGEN MUNDTLIGE ELLER SKRIFTLIGE RÅD, DER GIVES AF UPONOR ELLER EN EVENTUEL AUTORISERET REPRÆSENTANT, UDGØR EN GARANTI. I VISSE RETSKREDSE ER DET IKKE TILLADT AT FRASKRIVE SIG ELLER BEGRÆNSE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER BEGRÆNSE FORBRUGERNES LOVFÆSTEREDE RETTIGHEDER, SÅ NOGLE AF ELLER ALLE OVENNÆVNTE FRASKRIVELSER OG BEGRÆNSNINGER GÆLDER KUN I DET FULDE OMFANG, SOM ER TILLADT VED LOV I DEN PÅGÆLDENDE RETSKREDS. FOR AT UNDGÅ NOGEN FORM FOR TVIVL HAR APPBUTIKUDBYDEREN HELLER INGEN GARANTIMÆSSIGE FORPLIGTELSER.

ANSVARSBEGRÆNSNING

UPONOR PÅTAGER SIG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER NOGET ERSTATNINGSANSVAR FOR INDIREKTE, HÆNDELIGE, PØNALE ELLER SÆRLIGT STORE SKADER ELLER FØLGESKADER (HERIBLANDT, UDEN BEGRÆNSNING, MISTET FORTJENESTE ELLER OMSÆTNING ELLER MISTEDE DATA, FORRETNINGSAFBRYDELSE, TAB PGA. ERSTATNINGSVARER ELLER ANDRE LIGNENDE TAB), DER SKYLDES BRUG AF ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE APPEN, HELLER IKKE SELV OM UPONOR ER BLEVET INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. UPONORS SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR FOR DIREKTE SKADER, DER SKYLDES BRUG AF ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE APPEN, KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE DET BELØB, BRUGEREN HAR BETALT FOR APPEN, ELLER I USD, ALT EFTER HVILKET AF DE TO BELØB DER ER STØRST. BRUGEREN AFHOLDER SIG FRA, OG FRASKRIVER SIG RETTEN TIL, AT SØGE KOMPENSATION FOR EVENTUELLE ANDRE SKADER, HERIBLANDT MISTET FORTJENESTE, INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER, FRA UPONOR. FOR AT UNDGÅ NOGEN FORM FOR TVIVL FRASKRIVES APPBUTIKUDBYDERENS ERSTATNINGSANSVAR I DET FULDE OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV. 
EN DEL AF APPENS INDHOLD KAN VÆRE PRODUCERET AF TREDJEPARTER. FOR AT UNDGÅ NOGEN FORM FOR TVIVL ER DET DEN TREDJEPART, SOM HAR PRODUCERET OG/ELLER ER INDEHAVER AF RETTEN TIL INDHOLDET, SOM ER ENEANSVARLIG FOR SÅDANT INDHOLD, OG UPONOR PÅTAGER SIG INTET ANSVAR MED HENSYN TIL KORREKTHEDEN, KVALITETEN, PÅLIDELIGHEDEN ELLER EJERSKABET AF INDHOLDET FRA TREDJEPART ELLER DETS ART.

INTET I DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE BEGRÆNSER UPONORS ERSTATNINGSANSVAR MED HENSYN TIL SKADER ELLER TAB, DER SKYLDES GROV UAGTSOMHED ELLER FORSÆTLIG UREDELIGHED, ELLER MED HENSYN TIL DØDSFALD ELLER PERSONSKADE ELLER ANDRE SKADER, DER IKKE KAN UDELUKKES I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV.

Brugerens skadesløsholdelse
Brugeren accepterer at skadesløsholde, forsvare og holde Uponor, dennes partner, associerede selskaber, underleverandører, ledende medarbejdere, medarbejdere, agenter og app store-udbyderen skadesfri mod alle skader, tab og udgifter, der enten direkte eller indirekte skyldes: (i) Brugerens handlinger eller undladelse af at handle i forbindelse med brug af appen eller (ii) Brugerens misligholdelse af denne Slutbrugerlicensaftale.

Varighed og ophør
Brugerens licens i henhold til denne Slutbrugerlicensaftale træder i kraft på den dato, hvor Brugeren accepterer denne Slutbrugerlicensaftale og installerer eller på anden vis bruger Appen, og ophører på datoen for Brugerens bortskaffelse af programmet eller Uponors opsigelse af denne Slutbrugerlicensaftale, alt efter hvilken af disse datoer der indtræffer først. Brugerens licens opsiges øjeblikkeligt, hvis Brugeren forsøger at omgå eventuelle tekniske foranstaltninger med henblik på beskyttelse, der anvendes i forbindelse med Appen, eller hvis Brugeren på anden vis anvender Appen på en måde, der udgør en misligholdelse af vilkårene for denne Slutbrugerlicensaftale. I et sådant tilfælde skal brugeren destruere alle kopier af programmet og ophøre med at have adgang til det. 

Indsamling og brug af oplysninger, beskyttelse af personlige oplysninger
Uponor anerkender vigtigheden af at beskytte oplysninger, der indsamles om brugerne af programmet. Uponors fortrolighedserklæring (med eventuelle ændringer), som kan ses på adressen [●] ("Fortrolighedserklæring"), gælder for denne Slutbrugerlicensaftale. I Fortrolighedserklæringen defineres det, hvordan, hvorfor og i hvilket omfang Uponor indsamler og bruger personlige oplysninger om Brugerne. Når Brugeren installerer, får adgang til eller bruger Appen, accepterer Brugeren samtidig udtrykkeligt vilkårene og betingelserne for Fortrolighedserklæringen og eventuelle andre vilkår og betingelser, der er inkorporeret deri ved henvisning.

Supplerende vilkår vedrørende app store-udbydere
Appbutikudbyderen kan ikke holdes ansvarlig for krav fra Brugerens eller en tredjeparts side vedrørende Brugerens besiddelse og/eller anvendelse af Appen, heriblandt, uden begrænsning, krav med hensyn til produktansvar, krav som følge af påstand om, at Appen ikke overholder gældende juridiske eller lovmæssige krav, krav på baggrund af forbrugerbeskyttelseslovgivningen eller lignende lovgivning og krav fra en tredjepart om, at Appen eller Brugerens besiddelse og brug af Appen krænker en tredjeparts immaterielle ejendomsrettigheder. 
Uden at begrænse andre ansvarsfraskrivelser i denne EULA fraskrives ansvaret hos app store-udbyderen, producenten, netværksoperatøren, enhedsproducenten eller netværksudbyderen eller nogen tredjepart i forbindelse med support- eller vedligeholdelsestjeneste udtrykkeligt.
Brugeren tilkendegiver og garanterer, at Brugeren ikke har bopæl i et land, som er underlagt en handelsembargo, der er pålagt af den amerikanske regering, eller et land, der er udpeget af den amerikanske regering som et “land, der støtter terrorisme”, og at den amerikanske regering ikke har pålagt Brugeren nogen form for forbud eller begrænsninger. 
Brugeren accepterer, at Appbutikudbyderen og dennes datterselskaber er begunstigede tredjeparter i forhold til denne Slutbrugerlicensaftale, og at Appbutikudbyderen ved Brugerens accept af vilkårene og betingelserne for denne Slutbrugerlicensaftale har ret (og anses som havende accepteret retten) til i egenskab af begunstiget tredjepart at håndhæve denne aftale over for Brugeren.
Uden at begrænse Uponors ansvarsfraskrivelser i denne EULA kan brugeren, i det tilfælde at programmet ikke overholder gældende garantier, give app store-udbyderen besked, i hvilket tilfælde sidstnævnte kan refundere brugeren købsprisen for programmet i henhold til app store-udbyderens gældende politik. 
I det fulde omfang gældende lov tillader det, er Appbutikudbyderen undtaget enhver form for garantimæssig forpligtelse med hensyn til Appen, og krav, tab, erstatningsansvar, skader, omkostninger eller udgifter som følge af manglende overholdelse af en garanti er Brugerens eneansvar. 

Diverse
Denne EULA udgør den fulde aftale vedrørende brugen af programmet mellem brugeren og Uponor og tilsidesætter alle forudgående aftaler og tilkendegivelser mellem dem. 
Uponor forbeholder sig retten til efter eget skøn at ændre, tilføje eller fjerne dele af denne Slutbrugerlicensaftale ved offentliggørelse af en opdateret Slutbrugerlicensaftale på Uponors hjemmeside. Brugeren anses for at have accepteret sådanne ændringer ved fortsættelsen af brugen af programmet. Brugeren er altid berettiget til at bringe licensen til ophør i henhold til denne EULA, når den ændrede EULA bliver gyldig.
Hvis en bestemmelse i denne EULA af en eller anden årsag vurderes til at være uden retskraft, vil en sådan bestemmelse kun blive ændret i det omfang, der er nødvendigt, for at gøre den retskraftig, og de resterende bestemmelser i denne EULA berøres ikke.
En eventuel manglende håndhævelse af vilkårene for denne Slutbrugerlicensaftale eller en eller flere af bestemmelserne deri fra Uponors side har ingen konsekvenser for Uponors ret til håndhævelse heraf. 
Uponor kan til enhver tid og efter skøn standse udbydelsen af Appen, uanset om det er med eller uden Brugerens samtykke. Hos Uponor vil vi dog bestræbe os på at informere Brugerne af Appen herom på forhånd. 
Uponor kan tildele eller uddelegere denne EULA helt eller delvist til en person eller enhed med eller uden forudgående meddelelse herom. Brugerne af Appen har ikke lov til at overdrage nogen rettigheder eller forpligtelser i henhold til denne Slutbrugerlicensaftale til andre uden Uponors forudgående skriftlige samtykke, og en eventuel overdragelse fra en Brugers side uden vores samtykke vil være uden retsvirkning. 

Lovvalg og løsning af tvister

Der er adgang til programmet fra en række lande verden over. Medmindre andet fremgår af en ufravigelig gældende lov, gælder lovene i Finland for alle sager, der måtte skyldes eller være relateret til Appen (uden nogen henvisning til lovvalgsregler), og alle tvister i den forbindelse skal udelukkende behandles af distriktsdomstolen i Helsinki i Finland. 
Som begrænsning af ovennævnte forholder det sig sådan for Brugere, der anvender Appen som forbrugere og er bosiddende i EU, at lovgivningen i den medlemsstat, i hvilken Brugeren bor, gælder for Appen og Slutbrugerlicensaftalen samt eventuelle tvister, der måtte opstå i forbindelse hermed. Domstolene i det land, Brugeren bor i, har ikke-eksklusiv jurisdiktion i forbindelse med enhver sådan tvist. Brugere i EU har også mulighed for at forelægge en sådan tvist for en lokal institution, der har til formål at løse forbrugertvister. 
HVIS DU HAR SPØRGSMÅL VEDRØRENDE DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE, KAN DU KONTAKTE Marco Hornung på tlf. +49 9521 690 372 eller via e-mail på adressen marco.hornung(at)uponor.com 

© Copyright Uponor Corporation, 2016. Alle rettigheder forbeholdes.